Burn Beag Glencoe Tel: 0131 332 7611                         Email: peter.long.ltd@btinternet.com